Kancelaria Radcy

Prawnego

mgr Łukasz Chuderski

Witamy na stronie Kancelarii Radcy Prawnego ULPIAN.

Celem zawodu prawnika, niezmiennie od czasów starożytnych

do obecnych, jest niesienie pomocy.

Rozwiązanie problemów prawnych oznacza w wielu przypadkach odzyskanie poczucia bezpieczeństwa, spokojny sen. Moim osobistym dążeniem jest, aby ten prosty i piękny cel zawodu prawniczego nie był wypaczany.

Starając się nieustająco doskonalić swoje umiejętności i korzystając ze wsparcia znakomitych współpracujących ze mną fachowców, mam zamiar sprawić, by nie żałowali Państwo przekroczenia progu mojej Kancelarii, do której serdecznie zapraszam.

Zakres usług

Zakres usług, które realizuje Kancelaria Radcy Prawnego ULPIAN

Prawo cywilne:

– Rzeczowe:

 

– regulacja stanu prawnego nieruchomości,

– sprawy o zniesienie współwłasności, zasiedzenie,

   spory sąsiedzkie,

– sprawy o odwołanie darowizny.

– Spadkowe:

 

– przeprowadzanie postępowań o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku,

– sprawy o zachowek, uznanie za niegodnego dziedziczenia.

Prawo rodzinne:

– Sprawy rozwodowe, podział majątku małżeńskiego,

– Sprawy o alimenty, uregulowanie kontaktów z dziećmi, ustanowienie władzy rodzicielskiej.

Prawo upadłościowe i naprawcze:

– Upadłość konsumencka,

– Rejestracja spółek,

– Obsługa prawna podmiotów gospodarczych.

Prawo karne:

– Obrona na etapie postępowania przygotowawczego oraz w sądzie.

Wynagrodzenie

Staramy się, aby korzyści ze współpracy z Kancelarią, były dla Klienta wymierne

w stosunku do poniesionych kosztów. Wynagrodzenie ustalamy tak, by nie stało się w ocenie naszego Klienta zbytecznym ciężarem, obniżającym poziom satysfakcji ze współpracy z nami.

Proponujemy:

Abonamenty

miesięczne

Wynagrodzenie stałe

(ryczałtowe)

Wynagrodzenie z góry

ograniczone (CAP)

Wynagrodzenie według

stawki godzinowej

Premia

za sukces

Wynagrodzenie

jednorazowe

Ustalamy indywidualnie z Klientem, jaka liczba godzin pracy Kancelarii w miesiącu będzie się mieścić w abonamencie. Godziny niewykorzystane przechodzą na kolejne miesiące, możliwe jest również „pożyczanie” godzin z miesięcy przyszłych. Każdy miesiąc kończymy rozliczeniem godzin pracy Kancelarii. Przedstawiamy zestawienie wykonanych czynności i wskazujemy jednocześnie, ile godzin pozostało niewykorzystanych lub o ile godzin abonament w danym miesiącu został przekroczony.

Uzgadniamy z Klientem wysokość stałego miesięcznego wynagrodzenia po uprzednim określeniu zapotrzebowania na pomoc prawną. Wynagrodzenie Kancelarii jest stałe, niezależnie od ilości pracy w danym miesiącu, jej rodzaju i liczby zaangażowanych w nią specjalistów. Zakres działań wchodzących w zakres ryczałtu jest najszerszy i może obejmować m.in. sporządzanie interpretacji podatkowych i optymalizację podatkową, zastępstwo procesowe, pomoc rzecznika patentowego, notariusza, administratora bezpieczeństwa informacji.

Ustalamy z Klientem stawkę godzinową oraz kwotę miesięcznego wynagrodzenia, powyżej której nie płaci on już wynagrodzenia, niezależnie

od ilości godzin pracy zleconej Kancelarii. Jeżeli ilość pracy będzie niższa niż ustalony CAP – Klient zapłaci tylko za rzeczywiście przepracowane

przez Kancelarię godziny. Rozliczanie wynagrodzenia następuje na podstawie zestawienia czynności z liczbą przepracowanych godzin, zarówno taryfikowanych, jak i nietaryfikowanych (przekraczających CAP).

Stawka godzinowa Kancelarii w zależności od stopnia trudności i zaangażowanych w pomoc prawną specjalistów.

Rozliczenie wynagrodzenia następuje na podstawie zestawienia czynności.

Jest wynagrodzeniem dodatkowym, które proponujemy w szczególności w sprawach odszkodowawczych i w innych przypadkach, gdy rezultat działań Kancelarii może być dla Klienta szczególnie satysfakcjonujący, przekraczający jego oczekiwania. Premia za sukces nie występuje jako wynagrodzenie samodzielne, lecz zawsze jako dodatek do wynagrodzenia, którego wysokość jest z góry ustalona.

W przypadku pojedynczych zleceń ustalamy wynagrodzenie indywidualnie, na potrzeby konkretnej sprawy, po oszacowaniu stopnia

jej skomplikowania, koniecznego czasu prowadzenia, liczby zaangażowanych pracowników itp.

Bezpłatne środy

1600-1700

W ramach współpracy kancelarii z lokalną gazetą „Tydzień w Jaworznie” co środa w godzinach od 16.00 do 17.00 osoby zainteresowane mogą uzyskać bezpłatne porady prawne w zakresie świadczonym przez kancelarię.

Osoby zainteresowane bezpłatnymi poradami prawnymi proszone są

o dokonywanie zapisów za pośrednictwem gazety „Tydzień w Jaworznie”.

Rodo

Szanowni Państwo,

 

 

 z dniem 25 maja 2018 roku rozpoczyna się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie - RODO), które ujednolica ramy prawne ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej oraz stanowi próbę dostosowania standardów ochrony danych osobowych do wyzwań technologicznych XXI w.

 

 Wejście w życie Traktatu z Lizbony w grudniu 2009 roku, który wprowadził do TFUE art. 16, spowodowało rozszerzenie zakresu prawa Unii Europejskiej na cały obszar danych osobowych.  Oznacza to, że rozporządzenie obowiązywać będzie bezpośrednio, a jego normy od dnia wejścia w życie stają się automatycznie częścią polskiego porządku prawnego, obok norm prawa krajowego. Jest to pierwszy przypadek rozporządzenia Unii Europejskiej, który będzie miał zastosowanie w tak szerokim zakresie podmiotowym. Będzie dotyczył praktycznie każdego podmiotu, także jednoosobowej działalności gospodarczej, jeżeli w toku swojej działalności przetwarza dane osobowe np. pracowników lub kontrahentów.

 

 Dotychczas wiele podmiotów nie przywiązywało wagi do problematyki ochrony danych osobowych w ramach prowadzonej przez siebie działalności. Wiązało się to bezpośrednio z brakiem stosowanych sankcji karnych za nieprzestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych. Sytuacja ta zmieni się diametralnie po wejściu w życie RODO, które przewiduje nawet wielomilionowe kary za uchybienia obowiązkom ochrony danych osobowych.

 

 Koniecznym jest zatem zbudowanie systemu ochrony danych osobowych zgodnego z RODO, a następnie jego wdrożenie w procedurach przetwarzania danych osobowych w podmiocie. Działania powinny zostać prowadzone dwutorowo, z jednej strony niezbędne jest przeanalizowanie sytuacji w organizacji oraz sporządzenie wszystkich wymaganych przez RODO dokumentów tj. m.in. polityki bezpieczeństwa, procedury privacy by designe czy privacy by default, a z drugiej - konsultacja i dostosowanie systemów komputerowych przez informatyków.

 

 Chcielibyśmy Państwu zaoferować kompleksowe usługi prawne związane z dostosowaniem systemu ochrony danych osobowych w Państwa organizacji do RODO. W zależności od indywidualnych potrzeb Klienta jesteśmy w stanie zaproponować dwu- lub pięcioetapowy program wdrażania RODO. Bez względu na wybraną przez Państwa opcje, program wdrażania należy rozpocząć od audytu, który pozwoli nam zapoznać się z aktualną sytuacją w podmiocie oraz oszacować zakres niezbędnych czynności. W zależności od preferencji, Klient może zlecić przeprowadzenie audytu Kancelarii lub też samodzielnie go przeprowadzić według sporządzonych przez nas wytycznych i sporządzić z niego raport, który stanie się podstawą dla opracowywanych przez Kancelarię aktów wewnętrznych. W ramach świadczonych przez Kancelarię usług można także skorzystać z porady prawnej w zakresie obowiązków nakładanych na podmioty przetwarzające dane osobowe, konsekwencji prawnych nieprzestrzegania przepisów, czy środków jakie trzeba podjąć w celu uchronienia się przez sankcjami.

 

 Bez względu na powyższe zachęcamy do zapoznania się z treścią rozporządzenia, co umożliwi Państwu podjęcie optymalnej decyzji w kwestii podjęcia niezbędnych kroków w celu dostosowania systemu ochrony danych osobowych.

 

 

(787) 500-1499

Kontakt

ULPIAN – Kancelaria  Radcy Prawnego

mgr Łukasz Chuderski

 

ul. Farna 4, 43-600 Jaworzno

NIP 632-185-96-05

 

tel.: +48 509 185 748

prawnikchuderski@gmail.com

spur forger

Jak dojechać